Pogodba o poslovnem sodelovanju

 

Na podlagi določb Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ)

 

1. člen – Predmet pogodbe

Ponudnik omogoča in organizira promocijsko prodajo storitve ali izdelka Naročnika (v nadaljevanju: Blago) oziroma oglaševanje na spletni strani kuponi.enaa.com kot posrednik v imenu in za račun Naročnika. Naročnik zagotavlja, da so cene blaga, ki jih zanj, pod posebnimi pogoji in v določenem času, oglašuje Ponudnik, po promocijski cenah, ki so nižje od rednih cen (promocijska cena od 15% do 90% popusta na redno ceno po ceniku Naročnika). Naročnik s podpisom  te pogodbe izjavlja, da je v celoti prebral, razumel in sprejel pogoje, opisane v tej pogodbi.

Ponudnik se zavezuje na način, kot je to dogovorjeno s to pogodbo izvršiti promocijsko prodajo blaga v okviru dnevne ponudbe Ponudnika preko svojih promocijskih kanalov (spletni portal, spletni časopisi, elektronska sporočila, Facebook spletno omrežje).

Naročnik mora upoštevati vse pogoje iz te pogodbe, ne glede na uspeh prodaje. Ponudnik po svojih najboljših močeh in v skladu s poslovno prakso vodi promocijo posameznega blaga, Naročnik pa na podlagi naročilnice, kot lastnik ponudbe Naročnika, zagotavlja vse dogovorjene in zapisane pogoje v skladu z vsemi standardi izvedbene kakovosti. Ta pogodba se sklepa v imenu obeh pogodbenih strank in njunih pravnih naslednikov.

Ponudnik in Naročnik s to pogodbo določita poslovno sodelovanje v okviru promocije in pospeševanja prodaje Blaga, ki jo Naročnik naroči na spletnem mestu kuponi.enaa.com . Ponudnik nastopa kot posrednik pri prodaji blaga, tako grafično kot tekstovno. Naročnik storitve nastopa najprej kot Ponudnik Blaga in v nadaljevanju kot izvajalec, ki jo bo izvedel v obsegu glede na število prodanega Blaga na portalu kuponi.enaa.com

 

2. člen – Storitev

Ponudnik storitve bo skladno z določili te pogodbe na kuponi.enaa.com dnevno ponudil Blago, katere vsebina, cena in višina provizije so določeni v naročilnici, ki je sestavni del te pogodbe.

Iz rednega cenika Naročnika mora biti jasno razvidno, kakšna je polna cena Blaga brez popusta na dan oglaševanja na spletnem portalu kuponi.enaa.com. Izvajalec storitve (Naročnik po pogodbi)  omogoča koriščenje dodeljenega popusta ob predložitvi šifre kupona, ki je sestavljena iz 9 znakov (kombinacija številk in črk) in je edinstvena za posameznega kupca. Primer šifre kupona: KN8GE5RWA. Kupon se lahko predloži v natisnjeni obliki, v obliki elektronskega sporočila ali v obliki same šifre kupona, v kolikor se Naročnik s tem strinja. Obvezen element  vseh oblik je dobro vidna šifra kupona s katero se preveri veljavnost kupona.

 

3. člen  - Obveščanje in plačila

Ponudnik storitve pošilja poročila, kot je dogovorjeno v naročilnici. Najkasneje v osmih dneh po končani promociji Ponudnik s končnim poročilom obvesti Naročnika po elektronski pošti o uspešnosti prodaje kuponov. Ponudnik bo Naročniku izstavil Račun in obračun opravljenih storitev.

Plačilo za opravljene storitve se Ponudniku izvede za dogovorjen odstotek (%) celotnih vplačil kupcev z odbito provizijo za opravljene storitve Ponudnika in odbitimi stroški plačil. Provizija za opravljene storitve je dogovorjena v Naročilnici, ki je sestavni del pogodbe. Stroški plačil so usklajeni s cenikom  Ponudnikov bančnih storitev. Naročnik bo v času veljavnosti kupona dobil plačane vse plačane kupone na podlagi prejetega poročila o prodaji kuponov v roku 30 dni od zaključka oglaševalne akcije z odštetimi reklamiranimi kuponi, za katere bo stranka (plačnik kupona) zahtevala vračilo kupnine iz upravičenega razloga.

Ponudnik bo Naročniku omogočil dostop do spletne in mobilne aplikacije za preverjanje prodaje in veljavnosti kuponov pred začetkom veljavnosti kuponov z imeni in priimki kupcev in šiframi kuponov, da omogoči Naročniku storitve spremljanje evidence prodanih kuponov, za namene unovčevanja le-teh.

 

4. člen – Odgovornost

Odgovornost Naročnika:

- Naročnik bo svojo storitev opravil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, kvalitetno, pravočasno, ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in hkrati upošteval vsa zakonska določila, ki urejajo odgovornost za izdelke kupljene preko portala kuponi.enaa.com,

- Naročnik mora Ponudniku zagotoviti vse vsebine za oglaševanje blaga na portalu kuponi.enaa.com in za njihovo pravilnost v celoti odgovarja,

- Naročnik prevzame vso odgovornost za reklamacije, ki mu jih Ponudnik posreduje. Naročnik mora na vsako reklamacijo posredovano s strani Ponudnika odgovoriti najkasneje v roku 5 dni in jo poslati Ponudniku. Za vse reklamacije prejete neposredno od kupca mora odgovoriti v roku 8 dni in v istem roku o reklamaciji obvestiti Ponudnika,

- Naročnik bo za svoje blago zagotovil garancijski list in navodila za uporabo blaga v slovenskem jeziku, ter izdelke poslal v predvidenem roku in v ustrezni embalaži,

- Naročnik soglaša, da predmeta pogodbe, ne bo objavil pri konkurenci v času trajanja veljavnosti ponudbe. Po poteku veljavnosti ponudbe, ki je predmet posamezne naročilnice, pa se Naročnik zavezuje da ne bo predmeta pogodbe ponudil pod ugodnejšimi pogoji pri konkurenčnemu podjetju za čas trajanja oglaševalne akcije pri Ponudniku.

- Naročnik se zaveže da tudi sam ne bo blaga ponujal po enaki ceni v času trajanja pogodbe, kot je to dogovorjeno s to pogodbo.

Odgovornost Ponudnika:

- Ponudnik bo pravočasno in korektno posredoval pri prodaji  Blaga, vključno z asistenco pri nakupu kuponov ter informiranjem kupca in Naročnika storitve o dnevni ponudbi in bo deloval kot posrednik v interesu tako Naročnika, kakor tudi kupcev.

- Ponudnik za morebitne pritožbe ali reklamacije glede izvajanja ali kvalitete storitve ali izdelka ne odgovarja.

 

5. člen - Reklamacije

Ponudnik opravlja storitve kot posrednik v imenu in za račun Naročnika. Ponudnik ni lastnik blaga zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi blaga. Za vse napake, reklamacije in škodo v zvezi z prodanim blagom je odgovoren izključno Naročnik sam kot lastnik blaga.

Obe pogodbeni stranki se obvezujeta medsebojno obveščati o vseh prejetih reklamacijah in o vseh posredovanih odgovorih oz. rešitvah.

V kolikor je Naročnik že prejel plačilo za blago in svojih obveznosti do kupcev ne more izpolniti v predvidenem roku, je dolžan podaljšati rok unovčitve kupona, oz. povrniti znesek kupnine v celoti v roku 8 dni od prejete zahteve za vračilo kupnine.

 

6.     člen – Intelektualna lastnina

Naročnik izjavlja, da so slike/fotografije in besedilo, ki jih je posredoval Ponudniku za objavo na portalu kuponi.enaa.com, njegova avtorska last oz. ima uradno dovoljenje o prenosu avtorskih pravic oziroma dovoljenje za uporabo le-teh. V primeru, da se izkaže drugače, prevzema vso odgovornost in tudi nosi finančne in vse druge posledice.

Naročnik se strinja da je grafični material in besedilo, ki ga bo dostavil Ponudniku in ga dal v uporabo v celoti njegovo avtorsko delo. Naročnik izjavlja, da je pridobil vse materialne avtorske pravice, s katerimi razpolaga prosto in brez omejitev.

Naročnik izjavlja da prenaša na Ponudnika naslednje pravice: reproducirati, javno izvajati, javno prenašati, javno predvajati s fonogrami in videogrami, javno prikazovati, radiodifuzno oddajati, dati na voljo javnosti, distribuirati in javno predstaviti preko vseh svojih marketinških kanalih in sicer v celoti brezplačno.

 

7.     člen – Odpoved pogodbe

Ta pogodba velja trajno oziroma do preklica. Posamezne ponudbe se navezujejo na naročilnico, ki opredeljuje vsako posamezno ponudbo ki se objavi za Naročnika na kuponi.enaa.com .

V kolikor ponudba v prvih 24 urah ne zabeleži plačila ali izvajalec ugotovi, da je ponudba zavajajoča, si pridržuje pravico do ukinitve akcije ali enostransko prekine pogodbo.

Prekinitev ponudbe zaradi ugotovljenega zavajanja Naročnika ali na željo Naročnika po že objavljeni akciji se zaračuna za oblikovanje ponudbe: 100,00 EUR, reklama poslana na celotno bazo: 1.000,00 EUR, ter dejanski administrativni stroški Ponudnika, ki so nastali zaradi prekinitve pogodbe.

Prekinitev pogodbe morata obe stranki sporočiti nasprotni stranki skupaj s pisno navedbo razlogov za prenehanje Pogodbe in jo poslati takoj ko nastanejo razlogi za prekinitev, in sicer s priporočeno pošto s povratnico.

Naročnik in izvajalec lahko pisno odpovesta pogodbo, če druga pogodbena stranka grobo krši pogodbene obveznosti, če iz utemeljenih razlogov izvedba pogodbenih določil ne ustreza več prvotnemu namenu zaradi katerega je bila pogodba sklenjena, ali če bi bilo zaradi spremenjenih okoliščin nepravično obdržati sklenjeno pogodbo v veljavi.

 

8. člen - Končne določbe

Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov so pogodbene stranke dolžne vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbe in bodo označene za zaupne, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne bodo neupravičeno uporabljali v svojo korist, oziroma komercialno izkoriščale ali posredovale tretjim osebam, ki niso vključene v izvedbo projekta.

Skrbnika te pogodbe sta določena v naročilnici.

Vsaka stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za vsa razmerja, ki niso posebej urejena s to pogodbo, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, dva izvoda prejme Naročnik in dva izvoda izvajalec.

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Stranki se dogovorita, da bosta morebitna nesoglasja iz te pogodbe reševali sporazumno. V primeru, če do sporazumne rešitve ne bo mogoče priti, določata krajevno pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

Sestavni del in priloge k Pogodbi so:

- Naročilnica

- Splošni pogoji

 

Naši piškoti ne škodijo, o čemer se lahko prepričate na strani: nastavitve, a brez njih vam ne moremo omogočiti običajnih funkcionalnosti za sodobnega kupca. Prosimo, da s klikom na DA potrdite soglasje za uporabo piškotkov na naših straneh. V redu